ReadyPlanet.com
dot dot
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า คลิกที่นี่


เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

1. รับประกันสินค้า (ตัวเครื่อง) 1 ปี จากการใช้งานถูกต้อง นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า

2. รับประกันสินค้า ( อะไหล่ / อุปกรณ์ ) 6 เดือน จากการใช้งานถูกต้อง นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า

3. หากสินค้ามีปัญหาจากการทำงานผิดปกติภายใน 7 วันหลังได้รับเครื่อง ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่
(เป็นสินค้ารุ่นเดิมเท่านั้น)

4. หากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน การรับประกันสินค้าจะเป็นการซ่อมแซมอาการชำรุด หรือผิดปกติเท่านั้น มิได้เป็นการเปลี่ยนเครื่องใหม่ (หมายเหตุ การส่งซ่อมสินค้า สินค้าจะต้องถึงบริษัทก่อนหมดอายุประกันสินค้าเท่านั้น)

5. ทางบริษัทมีบริการซ่อมฟรีทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่ ในระยะเวลาการรับประกันสินค้า (ตัวเครื่อง) 1ปีแรก และรับประกันสินค้า ( อะไหล่ / อุปกรณ์ ) 6 เดือนแรก เมื่อลูกค้านำเครื่องไปยังศูนย์บริการของทางบริษัทฯโดยตรง หรือจัดส่งมาทางบริษัทฯโดยตรง (ค่าจัดส่งสินค้ากลับมาเซอร์วิส ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด) แต่หากกรณี Service onsite (ออกซ่อมนอกสถานที่ หรือบริษัทออกไปรับสินค้าเอง) จะมีค่าเดินทางตามระยะทางตามสถานที่นั้นๆ **กรณี  Service onsite จะต้องอยู่ในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และสงขลา เท่านั้น

6. หลักฐานการซื้อขายสินค้า บิลใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ถือเป็นหลักฐานสำคัญในการขอใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้า กรุณาเก็บไว้ตลอดอายุการใช้งานเพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อ

7. ในกรณีที่หลักฐานการซื้อขายสินค้า บิลใบเสร็จ ใบกำกับภาษี สูญหาย ทางร้านจะนำหมายเลขเครื่องมาค้นหาในระบบ โดยยึดจากวันที่ที่ปรากฏในระบบ เพื่อพิจารณาเงื่อนไขการรับประกันสินค้าต่อไป

8. ตัวเครื่อง อะไหล่ทุกชิ้น ภายใน และนอกเครื่อง ต้องอยู่ในสภาพปกติไม่มีการถอด และเปลี่ยนตำแหน่ง จึงจะอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของทางบริษัทฯ “หากมีการถอดหรือเปลี่ยนตำแหน่ง” ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าทันที

9. รับประกันสินค้า ในกรณีที่อาการชำรุด ผิดปกติ โดยการใช้งานถูกต้องตามคู่มือ หรือสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น

10. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า มีผลบังคับใช้เฉพาะสินค้าที่จำหน่ายโดย บริษัท สยามเมดดิคอล อิมปอร์ต จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท สยามเมดดิคอล อิมปอร์ต จำกัดเท่านั้น

11. การรับประกันสินค้า ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลที่สามได้ โดยจะมีผลเพียงกับผู้สั่งซื้อ ซึ่งเป็นผู้ที่สั่งสินค้าโดยตรงจากบริษัท หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของบริษัทเท่านั้น ยกเว้นว่าบริษัทเห็นชอบและได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร และลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานตามข้อที่ (6) (7) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ ส่งให้ทางบริษัทรับทราบก่อนทุกครั้งในการส่งเซอร์วิสสินค้า

12. บริษัท สยามเมดดิคอล อิมปอร์ต จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการรับประกันสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 เงื่อนไขนอกเหนือการรับประกัน

1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การแตกหัก การใช้งานที่ผิดวิธี การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงตัวเครื่อง หรืออะไหล่ หรือความประมาทเลินเล่อ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า

2. อาการเสียและความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุแปลกปลอมตกค้าง ของเหลว ความชื้น ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือใช้แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า

3. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน การฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม รอยขูดขีด รอยเปรอะเปื้อน ความเสียหายทีเกิดขึ้นบนพื้นผิว ส่วนประกอบภายนอก และภัยจากสัตว์หรือแมลงทำให้เกิดความเสียหาย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า

4. ส่วนประกอบใดๆ ซึ่งถูกเปลี่ยน ซ่อม หรือแก้ไข โดยพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจากบริษัท สยามเมดดิคอล อิมปอร์ต จำกัด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า

5. อะไหล่ / อุปกรณ์ สิ้นเปลือง จะไม่อยู่ในเงื่อนไขรับประกัน


เงื่อนไขการคืนสินค้า

เมื่อท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้ว ต้องรักษาให้อยู่สภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพเดิม ทั้งตัวสินค้า และบรรจุภัณฑ์

บริษัทฯ มีนโยบายการคืนสินค้าสำหรับทุกๆการซื้อสินค้า โดยลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน (ระยะเวลาการคืนสินค้าจะเริ่มนับตั้งแต่ลูกค้าได้รับสถานะว่าสินค้าได้ถูกจัดส่งถึงที่อยู่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว โดยนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

(อ้างอิงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545)

ลูกค้าสามารถเลือกวิธีปฏิบัติในการคืนสินค้า ได้ 2 ตัวเลือก ได้แก่

“คืนสินค้าเพื่อรับเงินคืน” หมายถึง (1) ลูกค้าต้องการส่งคืนสินค้าที่ซื้อไปยังบริษัทฯ และ (2) ต้องการจะรับเงินคืนสำหรับธุรกรรมดังกล่าว

“การเปลี่ยนสินค้า” หมายถึง (1) ลูกค้าต้องการคืนสินค้าที่ซื้อไปยังบริษัทฯ และ (2) ต้องจะรับสินค้าใหม่ที่เป็นชนิดและแบบเดียวกันกับที่ลูกค้าสั่งซื้อ โดยไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าอื่นให้ลูกค้าได้ หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าอื่น ลูกค้าต้องคืนสินค้าและสั่งใหม่เท่านั้น


เงื่อนไขในการคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืน และการเปลี่ยนสินค้า

บริษัทฯจะรับคืนสินค้าเพื่อคืนเงินให้กับลูกค้า และเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้

1. “ได้รับสินค้าผิด” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ถูกต้องตามรายการที่สั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งในกรณีคืนสินค้าเนื่องจากได้รับสินค้าผิดนี้ สินค้าที่รับคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกแกะหรือฉีกขาด

2. “สินค้าถูกแกะ ฉีก,ขาด” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าได้รับมีสภาพลักษณะภายนอกภายในชำรุดเสียหาย มีร่องรอยการแกะ ฉีกขาด จากบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มสินค้า

3. “สินค้าแตก, บวม” หมายถึง สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มสินค้าที่ลูกค้าได้รับมีลักษณะบวม พอง แตก

4. “สินค้ามีปัญหาคุณภาพ” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าได้รับมีลักษณะ ผิดไปจากเดิม

5. “สินค้าหมดอายุ” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าได้รับผ่านวันรับประกัน หรือหมดอายุแล้ว

6. “ลูกค้าเปลี่ยนใจ” หมายถึง ลูกค้าตัดสินใจคืนสินค้าด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า /คืนเงิน /เปลี่ยนสินค้า เนื่องจาก “ลูกค้าเปลี่ยนใจ”

บริษัทฯจะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้

– ผลิตภัณฑ์มีรูปทรงที่เปลี่ยนไปจากตอนแจ้งเข้ามายังบริษัท

– สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก บริษัท สยามเมดดิคอล อิมปอร์ต จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท สยามเมดดิคอล อิมปอร์ต จำกัด

– สินค้าที่ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว

– สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็กสินค้าส่งคืนของลูกค้า

– ลูกค้าไม่ได้แจ้งคำร้อง และส่งสินค้ากลับคืนภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

– สินค้าที่เป็นของแถม หรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข

หมายเหตุ

ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนให้กับบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่การคืนสินค้าเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดของ บริษัทฯ เช่น ส่งสินค้าไม่ตรงตามรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ หรือสินค้าที่ลูกค้าได้รับมีลักษณะผิดไปจากสภาพ และลักษณะของสินค้าโดยปกติที่ลูกค้าจะได้รับ กรุณาส่งคืนสินค้าให้กับบริษัทฯให้เรียบร้อย และด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าเหล่านั้นถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย


นโยบายการคืนเงิน

ช่องทางการคืนเงิน บริษัทฯจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้า บัญชีเดิมที่ลูกค้าโอนเข้าบริษัทฯเท่านั้น (ในการโอนเงินคืนจะโอนเงินคืนภายในระยะเวลา 7 วันทำการ)

หมายเหตุ

“วันทำการ” หมายถึง วันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ โดยระยะเวลาการคืนเงินอาจมากกว่าระยะที่กำหนดในตารางข้างต้น  ซึ่งขึ้นอยู่กับขั้นตอนต่าง ๆ ของธนาคารของบริษัทฯ และของลูกค้า

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการคืนเงิน

บริษัทฯ อาจติดต่อลูกค้า และขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการคืนเงิน หากลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของลูกค้า ( บัญชีเดิมที่ลูกค้าโอนเข้าบริษัทฯ ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติกระบวนการคืนเงินดังกล่าว


 


  

061-549-2635 เซลล์ศร , 062-424-9614 เซลล์เจน , 086-296-4466 เซลล์ญา, 092-249-3245 หน้าร้านสาขาหาดใหญ่ 

                        


บริษัท สยามเมดดิคอล อิมเตอร์เทรด จำกัด

สาขาวัชรพล : 19/129 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ ซอยวัชรพล 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

พิกัดร้าน สาขาวัชรพล กทม. : https://goo.gl/maps/HbRj65etQ9qJ8cJD7 

 

สาขาหาดใหญ่ (ข้างโรงเรียนสุวรรณวงศ์) : 178/24  ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

พิกัดร้าน สาขาหาดใหญ่ สงขลา : https://goo.gl/maps/Mco4AyuhtqCmTtTv7

สาขาหาดใหญ่ (ข้างคลินิกหมอสุชิน) : 249/11 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

พิกัดร้าน สาขาหาดใหญ่ สงขลา : https://maps.app.goo.gl/jvAg6epMVkyw3uXm7dot
สินค้าทั้งหมด
dot
บริษัท สยามเมดดิคอล อินเตอร์เทรด จำกัด จำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์